Gmina Barcin

Stanica żeglarska Neptun
21-04-2017 Administrator www.barcin.pl
grafika

Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie

ul. Wyzwolenia 16

88-190 Barcin

wypożyczalnia tel. 784-178-170

e-mail:

 

Godziny otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego:

Od wtorku do piątku

od godz. 14.00 do 20.00

W sobotę, niedziele i święta

od 10.00 do 20.00

Projekt pod nazwą „Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej Neptun w Barcinie” o wartości 1.573.332,61 zł, który uzyskał 895.336,41 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 6 – Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2. – Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, realizowany od 01.09.2011 r. do 31.12.2012 r., obejmował prace przygotowawcze (studium wykonalności i dokumentacja techniczna), roboty budowlane (przebudowa budynku istniejącego, budowa hangaru, zagospodarowanie terenu z przyłączem wody i oświetleniem, rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu hot-spot), zakup wyposażenia, nadzór inwestorski i promocję projektu. W wyniku realizacji inwestycji wybudowany został jeden, a przebudowany drugi obiekt z zakresu turystyki i rekreacji, zakupiono m.in. kajaki turystyczne, rowery wodne, łodzie wiosłowe, meble i sprzęt multimedialny. Łączna powierzchnia budynków infrastruktury przeznaczonej dla celów turystycznych i rekreacyjnych oraz dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych wyniosła 466,82 m2.

Klub żeglarski "NEPTUN"
Stowarzyszenie Klub Żeglarski „NEPTUN” osobowość prawną uzyskało 2000 roku i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Zadaniem statutowym stowarzyszenia jest: wychowanie młodzieży z ukierunkowaniem jej na zainteresowanie tematyką turystyki wodnej i morskiej oraz upowszechnienie kultury i etyki żeglarskiej w środowisku. Klub Żeglarski skupia w swych szeregach osoby pełnoletnie, których pasją jest żeglarstwo i turystyka wodna. Zrzesza ludzi aktywnych, pasjonatów zaangażowanych na rzecz zachowania i rozwoju tradycji wodniackich. Klub działalność swą opiera na pracy społecznej członków.

 

Zarząd Klubu Żeglarskiego „NEPTUN” w Barcinie

Krzysztof  Pałka - Prezes   tel. 507-065-286

Elżbieta  Pałka - W-ce Prezes

Marek  Kata - Sekretarz

Tomasz  Chełminiak - Skarbnik

Rafał Safijan - Bosman

Nagrody
Z rekomendacji Związku Miast i Gmin Nadnoteckich inwestycje „Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej Neptun w Barcinie” oraz „Budowa traktu spacerowego” zdobyły Nagrodę Przyjaznego Brzegu za 2012 rok za wzbogacenie szlaku żeglarskiego na Noteci. Na wniosek Klubu Żeglarskiego Neptun Gmina Barcin otrzymała tytuł „Odkrywca 2013” - wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego w kategorii inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki za projekt pn. „Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej Neptun w Barcinie”.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ