Gmina Barcin

ODPADY
11-05-2017 Administrator

Szanowni Mieszkańcy!

 

Stawki za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Barcinie uchwałą wynoszą:

- 11,50 zł/osoba/miesiąc za odpady gromadzone w sposób nieselektywny (zmieszany),

- 6,50 zł/osoba/miesiąc za odpady gromadzone w sposób selektywny.

 

Terminy płatności za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych przypadają w 2017 roku następująco:

1. do dnia 15 kwietnia – za I kwartał,

2. do dnia 15 lipca – za II kwartał,

3. do dnia 15 października – za III kwartał,

4. do dnia 15 stycznia – za IV kwartał.

 

Biorąc pod uwagę powyższe każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Barcin zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej jako iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, której wysokość uzależniona jest od sposobu gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości (selektywny, nieselektywny).

 

Dodatkowo przypominamy, że gromadzenie odpadów powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Pamiętajmy aby odpady zgromadzone w workach/pojemnikach były oznaczone frakcją odpadów, które się w nim znajdują.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ