Gmina Barcin

Obowiązki właściciela posesji
02-02-2016 Administrator www.barcin.pl
grafika

Oznaczenie posesji numerem porządkowym - jest obowiązkiem spoczywającym na właścicielu, administratorze lub dozorcy. W Polsce pierwsze rozporządzenie nakazujące oznakowanie nieruchomości numerem pochodzi z 24 października 1934 roku. Jedna z osób wskazana przez ustawodawcę, musi w miejscu widocznym umieścić tabliczkę z numerem porządkowym. W praktyce nie zawsze jest to tabliczka. Numer porządkowy można uwidocznić np. przez wymalowanie go na elewacji budynku. Ważnym jest, ażeby spełnić warunek dobrej widoczności. Jeszcze do niedawna numerek ten musiał być oświetlony. Obecnie ustawodawca z takiego wymogu zrezygnował jednak dodał obowiązek umieszczania pod numerem nazwy ulicy lub placu, przy którym nieruchomość się znajduje;

 

Gospodarka odpadami - każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami, w tym selektywnego zbierania odpadów wskazanych w ustawie, wojewódzkim planie oraz gminnym regulaminie gospodarki odpadami. Jeżeli budynek nie jest podłączony do ogólno-miejskiej kanalizacji sanitarnej,  gromadzenie ścieków odbywa się w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach scieków, umowa na opróżnianie może być zawarta tylko z przewoźnikiem posiadającym stosowne zezwolenie z terenu miasta (gminy), a rachunki za usługę należy przechowywać przez 3 lata;

 

Odśnieżanie - ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (tzn. granica działki właściciela bezpośrednio przylega do chodnika); właściciel nieruchomości nie jest obowiązany jednak do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Ponadto właściciel posesji zobowiązany jest do usunięcia sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ