Gmina Barcin

Obowiązki posiadaczy zwierząt
02-02-2016 Administrator www.barcin.pl
grafika

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

  • szczepienie przeciwko wściekliźnie;
  • wyposażenie psa w obrożę;
  • prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem, że pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;
  • stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.;
  • niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych bez zgody właściciela, do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;
  • niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miasta Barcina,
  • usuwanie niezwłocznie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach rozdziału dróg itp.); składowanie psich odchodów winno się odbywać do specjalnie ustawionych w tym celu pojemników albo w przypadku ich braku do koszy ulicznych pod warunkiem, że są one wyłożone workiem foliowym lub pozostawianie ich na terenach specjalnie wyznaczonych (tzw. wybiegów dla psów);
  • niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ