Gmina Barcin

Projekty WFOŚiGW w Toruniu
27-11-2015 Administrator www.barcin.pl

W latach 2014 – 2015 Gmina Barcin zrealizowała przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu następujące projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:

„Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Piechcin” o wartości 1.007.820,00 PLN

„Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Barcin Wieś przy drodze Barcin – Mamlicz” o wartości 912.150,00 PLN.

 

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Barcin Wieś przy drodze Barcin-Mamlicz

19 sierpnia 2014 roku podpisano umowę z firmą Budownictwo Drogowe VIGEN Sp. z o.o. z Warszawy reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Wojciecha Siedleckiego na wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji deszczowej w Barcinie Wsi przy drodze Barcin-Mamlicz. Przedmiot zamówienia o wartości 891.750,00 zł obejmował wykonanie kolektora deszczowego o długości 483 m z rury PVC Ø 400 mm wraz z wlotami ulicznymi o łącznej długości 56 m (16 szt.) z rur PVC Ø 200 mm. Zgodnie z umową realizację prac zaplanowano do 31 października 2014 roku. W trakcie realizacji inwestycji nastąpiły niewielkie zmiany związane z koniecznością przesunięcia kolektorów o 1 m w stosunku do projektowanego zakresu w celu dostosowania do aktualnego projektu technicznego modernizacji drogi powiatowej. 7 listopada 2014 roku nastąpił odbiór końcowy inwestycji.

 

Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Piechcin

21 sierpnia 2014 roku podpisano umowę z Zakładem Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych Justyny Nizioł-Zacharzewskiej z Zalesia na wykonanie robót polegających na przebudowie i rozbudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Piechcin. przedmiot zamówienia o wartości 935.000,00 zł obejmował wykonanie rozbudowy kolektorów sanitarnych (długość 293 m), rurociągów tłocznych (dł. 237 m), przykanalików sanitarnych (21 szt. o dł. 237 m), przepompowni ścieków, kolektorów deszczowych (dł. 39 m) i przykanalików deszczowych (4 szt. o dł. 20 m) oraz przebudowę kanalizacji obejmującą renowację istniejących kolektorów sanitarnych przy pomocy rękawa wykładanego wewnątrz rury kanalizacyjnej (dł. 93 m), remont (63 szt.) i likwidację (7 szt.) istniejących studni. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 31 października 2014 roku. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 5 grudnia 2014 roku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ