Gmina Barcin

XXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie
18-04-2017 Administrator www.barcin.pl
grafika

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Barcinie 28.04.2017 r. godz. 10.00, s. nr 6

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.

4. Ustalenie porządku obrad.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Barcin oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 2016 rok:

7.1. przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia;

7.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Barcin za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia;

7.3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Barcin za 2016 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Barcina;

7.4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

8. Dyskusja nad pkt. 7.

9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;

9.2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;

9.3. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r.;

9.4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2016 rok;

9.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn oraz Sadłogoszcz, gm. Barcin;

9.6. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Barcin.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o  działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

13. Zakończenie obrad.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ