Gmina Barcin

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
12-04-2017 Administrator www.barcin.pl
grafika

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego Gmina Barcin zleciła do wykonania roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi, Wolicach i przy ul. Akacjowej w Barcinie o łącznej wartości 1.866.939,35 zł.

 

Rollstick Toruń Spółka z o. o. z Torunia przyjęła do wykonania roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi (o wartości 460.309,27 zł) oraz w mieście Barcin przy ul. Akacjowej (o wartości 343.945,33 zł). Inwestycja w Barcinie Wsi (działka nr 134) obejmuje wykonanie kolektorów sanitarnych o długości 752 m, przewiertu sterowanego o długości 14 m oraz kanałów bocznych o długości 221 m (37 szt.). Zadanie przy ul. Akacjowej (działka nr 86) dotyczy budowy kolektorów sanitarnych o długości 525 m, rurociągów tłocznych o długości 35 m, kanałów bocznych o łącznej długości 112 m (25 szt.) i przepompowni sieciowej. Roboty budowlane mają zostać zakończone odpowiedni do 15 i 10 czerwca br.

 

Wimar Spółka z o. o. z Koronowa przyjęła do wykonania roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicach dla działek nr 93 i 120 o wartości 1.062.684,75 obejmuje budowę kolektorów sanitarnych o długości 1908 m, rurociągów tłocznych o długości 40 m, kanałów bocznych o długości 376 m (77 szt.) oraz tłoczni ścieków. Termin zakończenia robót ustalono na 15 czerwca 2017 roku.

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś” o łącznej wartości 9569,85 zł przyjął do wykonania Zakład Usług Technicznych Kołuda Mała Wiesław Nurski. Przedmiot umowy realizowany będzie przez cały okres zadania inwestycyjnego a dodatkowo obejmie przeglądy gwarancyjne oraz prace związane z usunięciem ewentualnych usterek.

 

Inwestycje uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w aglomeracjach na podstawie umowy pomiędzy Gminą Barcin a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ